Այսօր: Ուրբաթ, 17 Սեպտեմբերի 2021թ.
Շնողի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 18
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՇՆՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔ
Որոշում N 141-Ա
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌԻԻ ՄԱՐԶԻ Շնող ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Հայաստանի Հանրապետության Լոռիի մարզի Շնող համայնք
ՀՀ Լոռիի մարզ, գ. Շնող, 077 608-120, shnogh.lori@inbox.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

23 հուլիսի 2021 թվականի N 141-Ա

ԱՐՏԵՄ ՎԱԼԵՐԻԿԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ Լոռու մարզի Շնողիհամայնքապետարանըքննությանառնելովվարչականգործը՝Շնող համայնքի Շնող գյուղի բնակիչ  Արտեմ Վալերիկի Ավետիյանիկողմիցապօրինիշինարարությունկատարելուհամարտուգանքնշանակելումասին, պարզեցոր.
Արտեմ Ավետիսյանը,  խախտելով«ՎարչականիրավախախտումներիվերաբերյալՀայաստանիՀանրապետությանօրենսգրքի» 154-րդհոդվածի 1-ինմասովսահմանվածպահանջները, առանցհամապատասխանքաղաքաշինականփաստաթղթերի, իրականացրելէապօրինիշինարարականաշխատանքներ (այսուհետ՝ինքնակամկառույց), որիհամարօրենքովսահմանվածկարգովնախատեսվածէտուգանքինշանակում` սահմանվածնվազագույնաշխատավարձիերկուհարյուրապատիկիչափով, ինչիկապակցությամբՇնողիհամայնքապետարանը. 20 հուլիսի 2021թ. արձանագրությանհիմանվրա«Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 30-րդհոդվածի 1-ինմասի«բ»կետիևնույնօրենքի 34-րդհոդվածովսահմանվածկարգով, «Վարչականիրավախախտումներիվերաբերյալ»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենսգրքի 154-րդհոդվածի 1-ինմասիպահանջներիխախտմանփաստովհարուցելէվարչականվարույթ: ՀՀ Լոռու մարզի Շնող  համայնքիվարչականիրավախախտումներիվերաբերյալգործերըքննելուհամարաշխատանքայինխումբը(այսուհետ՝Աշխատանքայինխումբ) հրավիրելևանցկացրելէնիստ, որնանցկացվելէԱրտեմ Վալերիկի Ավետիսյանի ներկայությամբ:
Վարչականակտնընդունելուհամարհիմքհանդիսացողփաստերը.
1 .ՀՀ Լոռու մարզի Շնող  համայնքիվարչականիրավախախտումներիվերաբերյալգործերըքննելուհամարաշխատանքայինխմբի20 հուլիսի 2021 թվականին  կազմվածարձանագրությունը:
2. ՀՀ Լոռու մարզի  Շնողհամայնքիղեկավարի 23 հուլիսի 2021  թվականիապօրինիշինարարականաշխատանքներըդադարեցնելումասինթիվ ------------- գրությունը:
 

«Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին»ՀՀօրենքովսահմանվածկարգովհարուցվածևիրականացվածվարչականվարույթիընթացքումգործիփաստականհանգամանքներիբազմակողմանի, լրիվևօբյեկտիվքննությանարդյունքում, բացահայտելովգործիբոլորհանգամանքներըևհիմքընդունելովվերոհիշյալփաստերըՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքապետարանը  հաստատվածէհամարումհետևյալը.
Արտեմ Վալերիկի ԱվետիսյանիկողմիցՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի կադաստրային քարտեզի՝ 06-088-0272-00086 ծածկագրումգտնվող գյուղատնտեսական նշանակության  հողամասումառանցհողամասի նպատակային նշանակությունը փոփոխելու և համապատասխանշինարարականթույլտվության` կատարելենապօրինիշինարարություն /երկհարկանիշինություն, կիսակառույց/ առանցհամապատասխանքաղաքաշինականփաստաթղթերի, ուստիքննարկվողշինությունըհանդիսանումէինքնակամկառույց:
Նշվածփաստականհանգամանքներըհաշվիառնելով՝«Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին»ՀՀօրենքի 30-րդհոդվածի 1-ինմասի«բ»կետիհիմքով, ՀՀ Լոռու մարզի Շնողիհամայնքապետարանումհարուցվածվարչականվարույթիշրջանակներում 2021 թվականի  հուլիսի   23- ինհրավիրվելէվարչականնիստ, որինմասնակցելունպատակովԱրտեմ Վալերիկի Ավետիսյանը  պատշաճծանուցվելէ  /հիմք՝ստացական ՝ ստորագրված Ա. Ավետիսյանի կողմից /,   ներկայացել է  նիստին:
ԱրդյունքումհանձնաժողովըարձանագրությունէկազմելևառաջարկելԱրտեմ Վալերիկի Ավետիսյանինենթարկելվարչականպատասխանատվությանևնշանակելվարչականտույժսահմանվածնվազագույնաշխատավարձիերկուհարյուրապատիկիչափով՝ 200 000 /երկուհարյուրհազար/ ՀՀդրամ, առանցհամապատասխանթույլտվությանկառուցվածկառույցըհամարելինքնակամ:
ՆախազգուշացնելԱրտեմ Վալերիկի Ավետիսյանին, որհամայնքիղեկավարիորոշմամբտուգանքնշանակվելուցհետո, եթեշարունակվիիրականացվելինքնակամկառույցիշինարարականաշխատանքները, ապահամաձայն«Վարչականիրավախախտումներիվերաբերյալ» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենսգրքի 154-րդհոդվածի 2-րդկետի` կնշանակվիտուգանք, սահմանվածնվազագույնաշխատավարձիերկուհազարհինգհարյուրապատիկիչափով` 2 500 000 /երկումիլիոնհինգհարյուրհազար/ ՀՀդրամգումարով:
Վարչականակտընդունելուհիմնավորումը.
Համաձայն«Տեղականինքնակառավարմանմասին»ՀՀօրենքի 35-րդհոդվածիառաջինմասի 26-րդկետի` համայնքիղեկավարը, օրենքովնախատեսվածդեպքերումևկարգովանձանցենթարկումէվարչականպատասխանատվության:
Համաձայն«Տեղականինքնակառավարմանմասին»ՀՀ   օրենքի 42-րդհոդվածիառաջինմասի 8-րդկետի` համայնքիղեկավարը, որպեսսեփականլիազորություն, օրենքովսահմանվածկարգովքաղաքաշինությանևկոմունալտնտեսությանբնագավառումկանխարգելումուկասեցնումէինքնակամշինարարությունըևօրենքովսահմանվածկարգովապահովումէդրանցհետևանքներիվերացումը:
«Քաղաքաշինությանմասին » ՀՀօրենքի 26-րդհոդվածի 4-րդմասիհամաձայն՝քաղաքայինևգյուղականհամայնքներիտարածքներումհամայնքիղեկավարըվերահսկումէկառուցապատողներինտրվածճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքների, բնակավայրերիքաղաքաշինականկանոնադրությանպահանջներիկատարումը, հողերիևամրակայվածգույքիքաղաքաշինականնպատակայինօգտագործումը, ինչպեսնաևկանխարգելում, կասեցնումէինքնակամշինարարությանդեպքերըևօրենքովսահմանվածկարգովապահովումէդրանցհետևանքներիվերացումը:
«
Քաղաքաշինությանմասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 6-րդհոդվածի 4-րդմասի «ա»կետիհամաձայն՝կառուցապատողներըպարտավորենկառուցապատումնիրականացնելօրենքովսահմանվածկարգովհաստատվածճարտարապետաշինարարականնախագծինհամապատասխան, շինարարությանթույլտվությանհիմանվրա։
Նույնօրենքի 23-րդհոդվածի 1-ինմասիհամաձայն՝շինարարությանթույլտվությունըփաստաթուղթէ, որըհաստատումէկառուցապատողիիրավունքը՝իրականացնելորոշակիշինարարականգործունեություն, ինչպեսնորկառուցվողկամվերակառուցվողտարածքում, այնպեսէլգոյությունունեցողշենքերումևշինություններում։
ՏվյալպարագայումԱրտեմ Վալերիկի Ավետիսյանը  ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի կադաստրային քարտեզի՝ 06-088-0272-00086 ծածկագրումգտնվող գյուղատնտեսական նշանակության  հողամասում առանց հողամասի նպատակային նշանակությունը փոփոխելուևառանցհամապատասխանքաղաքաշինականփաստաթղթերի /շինարարությանթույլտվության/, իրականացրելէշինարարություն /երկհարկանիշինություն, կիսակառույց /:
«Վարչականիրավախախտումներիվերաբերյալ»ՀՀօրենսգրքի 154-րդհոդվածիառաջինմասիհամաձայն՝Սեփականությանկամհողօգտագործմանիրավունքունեցողանձանցկողմիցայդհողամասիվրաշենքերևշինություններինքնակամկառուցելը, ինչպեսնաևբազմաբնակարանշենքերումկամշենքերինկիցինքնակամկառույցներկատարելը, բացառությամբգյուղականհամայնքներումտնամերձհողամասիվրաինքնակամկառուցվածանհատականբնակելիտան`
-
առաջացնումէտուգանքինշանակում` սահմանվածնվազագույնաշխատավարձիերկուհարյուրապատիկիչափով:
Ելնելովվերոգրյալիցևղեկավարվելով«Տեղականինքնակառավարմանմասին»ՀՀօրենքի 35-րդհոդվածիառաջինմասի 26-րդկետով, 42-րդհոդվածիառաջինմասի 8-րդկետով, «Վարչականիրավախախտումներիվերաբերյալ»ՀՀօրենսգրքի 154-րդհոդվածով, ՀՀ«Քաղաքացիականօրենսգրքի » 188-րդհոդվածով, ՀայաստանիՀանրապետության«Հողայինօրենսգրքի» 44-րդհոդվածով, «Քաղաքաշինությանմասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 26-րդհոդվածի 4-րդմասիև 23-րդհոդվածի 1-ինմասովև  «Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին»ՀՀօրենքի 53-րդ, 58-60-րդհոդվածներով՝  ևհիմքընդունելովՀՀԼոռումարզիՇնողհամայնքիվարչականիրավախախտումներիվերաբերյալգործերըքննողաշխատանքայինխմբի  կողմից 20 հուլիսի 2021  թվականին  կազմված  թիվ1 արձանագրությունը.

ՈՐՈՇՈՒՄԵՄ

1.  Արտեմ Վալերիկի Ավետիսյանի  նկատմամբնշանակելտուգանքՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի կադաստրային քարտեզի՝ 06-088-0272-00086 ծածկագրումգտնվող գյուղատնտեսական նշանակության  հողամասումինքնակամշինարարությունիրականացնելուհամար, 200.000 /երկուհարյուրհազար/ ՀՀդրամիչափով:
1.1
«Վարչականիրավախախտումներիվերաբերյալ»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենսգրքի 305-րդհոդվածիհամաձայն՝տուգանքըպետքէվճարվիսույնորոշմամբ իրավախախտումկատարածանձիկողմիցիրազեկվելուցոչուշ,քանտասնհինգօրվաընթացքում` ՀՀ  ֆինանսների նախարարությանԳործառնականվարչության 900265146168 հաշվեհամարին` ստացողՀՀԼոռումարզիՇնողի համայնքապետարան:
2.
ԱրտեմՎալերիկիԱվետիսյանինտալպարտադիրցուցում` օրենքովսահմանվածկարգովվերացնելվարչականիրավախախտմանհետևանքները:
3.
ՍույնորոշումըկարողէդատականկարգովբողոքարկվելՀՀվարչականդատարան՝«Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին» ՀՀօրենքի 70-րդևՀՀվարչականդատավարությանօրենսգրքի 73-րդհոդվածներովնախատեսվածկարգով՝դրաուժիմեջմտնելուօրվանիցերկամսյաժամկետում։
4.
Սույնորոշմանպահանջներըչկատարելուդեպքում, <<Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին>> ՀՀօրենքի 88-րդհոդվածովսահմանվածկարգովայնենթակաէհարկադիրկատարման` ՀՀԱՆԴԱՀԿծառայությանմիջոցով` անբողոքարկելիդառնալուցհետոեռամսյաժամկետում:
5.
Սույնորոշումնուժիմեջէմտնումկողմերինիրազեկելունհաջորդողօրվանիցկամսույնորոշմամբուղղակիորենշոշոփվողանձանցվերաբերյալտեղեկություններըհայտնիչլինելուդեպքումհրապարակմանպահից, azdarar.am կայքիև/ կամհամայնքապետարանիտեղեկագրերումհրատարակելումիջոցով:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
(1.62 Մբ)
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
Փաստաթուղթ՝ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Լոռու մարզ, գ. Շնող, 2փող. շ.4/3
077 608-120
shnogh.lori@inbox.ru
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10032573@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2021 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՇՆՈՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 205
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner